لوح تقدیرنامه جعبه چوبی مشبک

تقدیرنامه با جعبه چوبی مشبک