نمونه کارهای تهران لوح

انواع تندیس و لوح تقدیر و تقدیرنامه