لوح تقدیرنامه با قاب دیواری

لوح تقدیرنامه با قاب دیواری